Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatel webu:

GIORICO s.r.o.,
IČ: 497 90 625

se sídlem Senovážné náměstí 978/23, Nové Město, 110 00 Praha 1

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 109710

(dále jen „Prodávající“)

Kontaktní osoba

Ing. Tomáš Šapovalov
tel.: +420 602 532 004
e-mail: info@visitkiwi.com

adresa pro doručování Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1 - Nové Město

1. Kdo jsme

1.1 Prodávající provozuje web a e-shop na webové adrese www.dlouhovory.cz dalších top-level doménách (dále jen „E-shop“), který nabízí vědomostní hry a vstupenky na online přenosy.

1.2 Užívání E-shopu, koupě zboží nabízeného na E-shopu a smlouvy s tím související vzniklé mezi Prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé se řídí těmito obchodními podmínkami a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.


2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní
E-shopu, který obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží,
- ceně,
- způsobu úhrady kupní ceny zboží,
- údaje o požadovaném způsobu doručení zboží a
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen „Objednávka“).

2.2 Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, jež Objednávka obsahuje, a to za účelem její kontroly. Při vyplňování Objednávky se kupující může pohybovat mezi jednotlivými částmi objednávkového formuláře prostřednictvím tlačítek „Zpět“ a „Pokračovat“. Objednávka je odeslána Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje v Objednávce Prodávající považuje za aktuální, pravdivé a přesné.

2.3 Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky kupujícímu potvrdí její přijetí zasláním akceptace elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v uživatelském účtu nebo v Objednávce.

2.4 Prodávající má právo kontaktovat kupujícího s žádostí o dodatečné potvrzení Objednávky, a to s ohledem na charakter Objednávky (zejména v případě objednání vyššího množství zboží, vysoké kupní ceny, nebo vyšších nákladů na dopravu zboží). Za tímto účelem může prodávající kontaktovat kupujícího na kontakty, jež uvedl v objednávce.

2.5 Kupní smlouva je mezi Prodávajícím a kupujícím uzavřena doručením potvrzení o přijetí Objednávky, jež je dle bodu 2.3. Obchodních podmínek zasláno na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím.

2.6 Náklady na používání komunikačních prostředků vzniklé v souvislosti s jednáním o uzavření kupní smlouvy si hradí kupující sám s tím, že tyto náklady se nijak neliší od základní sazby.

2.7 Zboží bude kupujícímu dodáno do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že objednané zboží nebude na skladu a ani nebude naskladněno do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy.3. Uživatelský účet

3.1 Kupující má po provedení registrace přístup do uživatelského rozhraní, ve kterém může provádět objednávání zboží. Kupující může zboží objednávat také bez registrace přímo z rozhraní E-shopu.

3.2 Při registraci na E-shopu má kupující povinnost uvádět správně a pravdivě veškeré osobní údaje. Nastane-li změna a uvedené údaje nebudou odpovídat skutečnosti, má kupující povinnost své osobní údaje v uživatelském účtu aktualizovat. Osobní údaje uvedené v uživatelském účtu jsou Prodávajícím považovány za správné.

3.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující má povinnost nesdělovat přístupové údaje jiným osobám, ani jim nesmí umožnit užívání svého uživatelského účtu.

3.4 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího nebo třetích osob.

4. Platba za zboží a doprava

4.1 Cenu zboží a náklady spojené s jeho balením a dodáním může kupující uhradit následujícími způsoby:

- bezhotovostně bankovním převodem,
- bezhotovostně prostřednictvím online platební brány GoPay,
- v hotovosti na dobírku při doručování Českou poštou,
- v hotovosti na dobírku při doručování Zásilkovnou,
- bezhotovostně prostřednictvím internetového platebního systému PayPal.

4.2 Kupující má povinnost uhradit Prodávajícímu spolu s cenou zboží i náklady na balení a dopravu zboží. Výše nákladů na balení a dopravu zboží bude uvedena při tvorbě objednávky před jejím odesláním.

4.3 Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu a zašle ji kupujícímu spolu se zbožím. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

4.4 Má-li Prodávající povinnost dle kupní smlouvy dodat zboží na místo určené kupujícím, má zároveň kupující nebo osoba jím určená povinnost toto zboží při dodání převzít. Nedojde-li k převzetí zboží kupujícím – spotřebitelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě, má se za to, že kupující – spotřebitel odstoupil od kupní smlouvy.

4.5 Pokud je zásilka obsahující zboží vrácena v důsledku nevyzvednutí kupujícím, je kupující povinen při opětovné žádosti o doručení uhradit nové poštovné v plné výši. Tyto náklady jdou za kupujícím. V případě, že kupující – spotřebitel i v tomto případě odstoupí od smlouvy, jdou náklady na poštovné a balné za kupujícím.

4.6 Při převzetí zboží má kupující povinnost zkontrolovat, zda obaly zboží nejsou porušeny, a jakékoliv případné porušení musí kupující ihned nahlásit přepravci a Prodávajícímu.

4.7 Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. Práva z vadného plnění

5.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za bezvadnost zboží při jeho odeslání.

5.2 Prodávající prohlašuje, že:

- zboží má vlastnosti, které jsou uvedeny v popisu produktu,
- že se zboží hodí k účelu, ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
- že je zboží v odpovídajícím množství nebo hmotnosti a
- vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3 Ustanovení bodu 5.2. Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží nabízeného za nižší cenu pro vadu, v důsledku které byla cena zboží snížena.

5.4 Kupující může uplatnit právo z vady na zboží do 24 měsíců od převzetí zboží. Právo z vadného plnění však kupující musí uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co vada vyšla najevo. Pokud kupující právo z vadného plnění neuplatní ihned poté, co vada vyšla najevo, neodpovídá Prodávající za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá i přes to, že o vadě ví.

5.5 Pokud se vada na zboží projeví do 6 měsíců od jeho převzetí, má se za to, že zboží mělo vadu již při převzetí. Pokud kupující uplatní právo z vadného zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného zboží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat.

5.6 Lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění neodpovídá životnosti zboží. Tato je stanovena zvlášť a na této lhůtě nezávisle.

5.7 Pokud zboží při převzetí kupujícím neodpovídá vlastnostem uvedeným v bodu 5.2 těchto Obchodních podmínek, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k jejich povaze nepřiměřené.

5.8 Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat pouze výměnu takové součásti. Pokud výměna součásti není možná, může kupující odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v celé výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

5.9 Jestliže kupující od kupní smlouvy neodstoupí nebo neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, právo na výměnu jeho součásti nebo na opravu, má právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Právo na přiměřenou slevu má kupující i v tom případě, když mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, a dále taky v případě že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo pokud by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

5.10 Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v tom případě, kdy by kupující kupní smlouvu neuzavřel, pokud by o ní při uzavírání kupní smlouvy věděl. V ostatních případech se jedná o nepodstatnou vadu.

5.11 Pokud je vada podstatným porušením smlouvy, zakládá právo kupujícího dle jeho volby na dodání nové věci, opravu zboží, přiměřenou slevu z ceny zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy včetně práva na vrácení kupní ceny v plné výši.

5.12 Pokud je vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na přiměřenou slevu.

5.13 Pokud kupující nemůže věc řádně užívat pro opakující se výskyt vady po uplatnění vady nebo pro větší počet vad, má kupující bez ohledu na charakter vady právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu vadné součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy.

5.14 Prodávající neodpovídá za vadu na zboží, pokud:

- vada byla na zboží již v době převzetí a zboží se prodávalo jako poškozené se slevou právě kvůli takové vadě,
- vada vznikla v důsledku nesprávného zacházení kupujícího se zbožím, zejména nesprávným užíváním, skladováním nebo poškozením kupujícím,
- vada vznikla na věci v důsledku běžného opotřebení,
- vada vznikla v důsledku vnějšího vlivu, jenž Prodávající nemohl ovlivnit.

5.15 Kupující má právo uplatnit reklamaci zboží po předchozí telefonické domluvě na adrese Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1 - Nové Město a to osobně, nebo prostřednictvím zaslání reklamovaného zboží na tuto adresu s předchozím vyrozuměním zasláním e-mailu na adresu info@giorico.cz.

5.16 Reklamaci zboží posoudí Prodávající ihned, případně ve složitějších případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná pro odborné posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Pokud Prodávající nevyřídí reklamaci v rámci reklamační lhůty, a pokud se s kupujícím nedomluvil na delší lhůtě, porušil tím smlouvu podstatným způsobem a kupující má právo od smlouvy odstoupit.

5.17 Kupující není oprávněn měnit bez souhlasu Prodávajícího jednou zvolený způsob vyřízení reklamace mimo situaci, kdy jím zvolený způsob řešení nelze vůbec nebo včas uskutečnit.

5.18 Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Dále potvrzení obsahuje informaci o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Kupující má povinnost si reklamované zboží převzít do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena. Marným uplynutí této lhůty zakládá oprávnění Prodávajícího účtovat si přiměřené náklady na uskladnění či zboží prodat na účet kupujícího, o čemž musí kupujícího předem vyrozumět a poskytnout mu dodatečnou lhůtu k vyzvednutí zboží.

6. Ochrana osobních údajů

6.1 Prodávající, jako správce osobních údajů, zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) následující údaje registrovaného uživatele/kupujícího: jméno, příjmení, adresa, sídlo, název společnosti, telefonní číslo, e-mail, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, číslo účtu a stát doručení.

6.2 Jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, číslo účtu, adresu, sídlo a stát doručení je nutné zpracovat pro plnění z kupní smlouvy a pro případnou obranu a ochranu práv a oprávněných zájmů Prodávajícího

6.3 Takové zpracování umožňuje ust. článku 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení. Tyto osobní údaje budou Prodávajícím zpracovávány po dobu 10 let od uzavření kupní smlouvy, není-li příslušnými právními předpisy vyžadována doba delší.

6.4 Na e-mailovou adresu mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení pro zboží stejné nebo obdobné povahy, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

6.5 Osobní údaje jsou zpracovány Prodávajícím, mohou však být zpracovány i těmito zpracovateli:

- společnost MOVIS, s.r.o., se sídlem Karlovy Vary, T.G. Masaryka 838/31, PSČ 36001, IČ: 29097177
- společnost JIMIRO s.r.o., se sídlem Kralovice, Na Palcátech 368, okres Plzeň-sever, PSČ 33141, IČ: 25225260
- společnost Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, IČ: 471 14 983
- společnost Zásilkovna s.r.o., se sídlem Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 28408306
- společnost GOPAY s.r.o., se sídlem Planá 67, PSČ 37001,IČ: 26046768
- společnost PayPal Holdings, Inc, se sídlem 2211 North First Street, San Jose, California, U.S.

6.6 Kupující bere na vědomí, že podle Nařízení má právo:

- požadovat po Prodávajícím informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
- vyžádat si u Prodávajícího přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
- vznést námitku proti zpracování
- požadovat po Prodávajícím výmaz těchto osobních údajů,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

7. Ustanovení pro spotřebitele

7.1 Ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v případě, že kupující vstupuje do smluvního vztahu s Prodávajícím výlučně jako spotřebitel, tj. člověk, který vůči Prodávajícímu vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

7.2 Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne, kdy zboží převzal kupující nebo osoba jím určená (mimo osobu dopravce). Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu zasláno v této lhůtě. Pokud bude odstoupení od kupní smlouvy odesláno po lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, nemá právní účinky a kupní smlouva je dále účinná.

7.3 Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat Prodávajícímu prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Prodávajícího nebo fyzicky prostřednictvím pošty na adresu Prodávajícího uvedenou na začátku těchto Obchodních podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž je přílohou těchto obchodních podmínek.

7.4 Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, musí Prodávajícímu vrátit zboží neprodleně, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

7.5 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající peněžní prostředky, jež od něj za danou Objednávku obdržel, včetně poštovného a balného, při předání zboží nebo jiným způsobem, který si kupující zvolí a který nebude zatěžovat Prodávajícího nepřiměřenými náklady. Kupující tímto uděluje souhlas se zasláním kupní ceny (a příslušenství) na bankovní účet, který Prodávajícímu sdělí v rámci odstoupení od smlouvy nebo na jeho dodatečnou výzvu.

7.6 Prodávající je povinen vrátit kupní cenu (a příslušenství) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení kupujícího. Prodávající však není povinen kupní cenu vrátit dříve, než mu bude zboží předáno nebo než kupující prokáže, že bylo zboží odesláno.

7.7 V případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady na navrácení zboží.

7.8 Kupující bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy je nutné vrátit zboží neotevřené, nepoškozené, tedy tak, aby zboží bylo schopné dalšího prodeje. V opačném případě bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o snížení hodnoty zboží, kdy platí, že otevřené balení již není pro Prodávajícího dále schopné prodeje.

7.9 Je-li společně se zbožím kupujícímu zaslán i dárek, došlo k uzavření darovací smlouvy mezi Prodávajícím a kupujícím s rozvazovací podmínkou, pokud dojde k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva týkající se takového dárku účinnosti a kupující má povinnost vrátit dárek spolu se zbožím.

7.10 Kupující má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze Smlouvy. V takovém případě je kupující oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh kupujícího, a to v případě, že se spor nepodařilo s Prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé. Kupující má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Prodávající si vyhrazuje právo měnit Obchodní podmínky.

8.2 V případě, že kupující více než dvakrát nepřevzal zboží nebo více než dvakrát odstoupil od kupní smlouvy v období 6 měsíců, vyhrazuje si Prodávající právo neuzavřít s tímto subjektem kupní smlouvu.

8.3 Pokud smluvní vztah obsahuje mezinárodní prvek, pak si smluvní strany sjednávají, že rozhodným právem je české právo.

8.4 Smluvní strany si sjednaly, že spory budou řešit smírně. Nedojde-li ke smírnému vyřešení věci, pak si smluvní strany sjednaly, že k projednání sporů ze smluvního vztahu budou příslušné české soudy.

8.5 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto podmínek neplatné či neúčinné, pak touto neplatností nebo neúčinností není dotčena platnost ostatních ustanovení.

8.6 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 4.3. 2021.Příloha obchodních podmínek: vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát (zde podnikatel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele):

- Oznamuji/oznamujeme (*),že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)


- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.